بایگانیِ ژوئن, 2008

تمام

فرستاده شده: ژوئن 8, 2008 توسط itstart در Uncategorized

چه ساده با گریستن خویش زاده می شویم و   
چه ساده در میان گریستن دیگران می میریم.
اما میان دشواری دریا و تبسم کرانه، فاصله ای ست.

لب اگر تشنه، جام شوکرانش در پیش،
دل اگر تنها، هزار دشنه ی پنهانش در پشت.

چنین که در اواسط واژه و معنا معلقیم
مگر به روزنکی در حصار بی سایه، بی دیوار،
ورنه در مویه های موهن مرگ، کو چراغی!؟
چراغی کو تا سپیدگان بی تردید، زانوی فتیله نلرزاند؟!

دریغا، فاصله ایست میان آب و سراب،
یک دست بنای اشاره و
یک دست مزار خواب.

سید علی صالحی